صحبتهای یک بهائی تازه مسلمان شده

هیچ روستایی نیست که بهائیان در آن نماینده نداشته باشند، چرا که به صورت گسترده در روی زمین پراکنده شده اند و به دنبال هدف خود که حکومت بر تمام دنیاست تلاش می کنند.  اعضاء این دین به سمت افراد ساده لوحی می روند که اطلاعات کافی در رابطه با دین خود ندارند و با… ادامه خواندن صحبتهای یک بهائی تازه مسلمان شده