افزایش ۲۴۱۰ درصدی سودآوری شرکتی شیمیایی

کدال مخفف سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران که تمام اطلاعات با اهمیت و صورتهای مالی میان دوره ای و پایان سال مالی شرکت ها را طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می کنند.این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان داخلی  و هم استفاده کنندگان خارجی بسیار قابل اهمیت است چون وضعیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را منتشر می کند.

به گزارش تابناک اقتصادی،خلاصه ای مختصری از اطلاعیه های منتشره شده در سامانه کدال از زمان آخرین گزارش خبرگزاری تا ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰:

نماد: فجام(شرکت صنعتی جام دارو): اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه می گردد.

نماد:تپمپی(شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران): تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱:
۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱۵۰ ریال تصویب شد.
۲) فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  اطلاعات
۴)تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:مبلغ  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال بابت برگزاری حداقل  ۱  جلسه در ماه مصوب شد.
۵) تعیین پاداش هیئت مدیره:مبلغ  ۱,۴۸۵  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

نماد:شنفت(شرکت نفت پارس): تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰شرکت که مجمع با افزایش سرمایه ۲۵% از محل مطالبات و آورده نقدی و ۷۵% در اختیار هیئت مدیره موافقت نمود.


نماد: سمازن(شرکت سیمان مازندران):
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۸۲۲,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۴۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.  سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۶۶% مبلغ ۹۳ ریال می باشد.       

   
نماد: دسبحا(شرکت گروه دارویی سبحان):
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۱,۰۰۴,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۱۵۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۶% مبلغ ۶۴ ریال می باشد. 

         
نماد: شفارس(شرکت صنایع شیمیایی فارس): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۶۲۹,۶۰۷ میلیون ریال مبلغ ۵۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۷% و پوشش ۶ماهه ۴۷% مبلغ ۲۸ ریال می باشد.   

 
نماد: دیران(شرکت ایران دارو): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۸۸ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.  سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۳۸% مبلغ ۲۲۵ ریال می باشد.      

    
نماد: دفارا(شرکت داروسازی فارابی): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۱۴۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۳۶% مبلغ ۴۱۵ ریال می باشد.     

     
نماد: خگستر(شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۹۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۴۳% و پوشش ۶ماهه ۳۳% مبلغ ۶۴ ریال می باشد.

 
نماد:حتوکا(شرکت حمل و نقل توکا): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۹۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۴۳% مبلغ ۱۲۸ ریال می باشد. 

           
نماد:غدام(شررکت خوراک دام پارس): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.  سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۹ماهه ۱۱% مبلغ ۸ ریال می باشد.   

 
نماد: ولساپا(شرکت لیزینگ رایان سایپا):  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۴,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۸۸ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.  سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۶۳% مبلغ ۱۸۱ ریال می باشد.   

 
نماد: دتماد(شرکت تولید مواد اولیه داروپخش): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۱۶۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۳۸% مبلغ ۴۴۲ ریال می باشد.      

 
نماد:ثشاهد(شرکت شاهد): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۲,۷۰۶,۶۳۲ میلیون ریال مبلغ ۲۲۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۳ماهه ۷% مبلغ ۱۶ ریال می باشد. 

       
نماد:کبافق(شرکت معادن بافق):
   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۲۰۲,۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۶۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشدِ. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و شناسایی ۳۶ریال زیان در ۶ماهه.

نماد:پدرخش(شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران):   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۵۱,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۲% و شناسایی ۴۵ریال زیان در ۶ماهه.

نماد:رانفور(شرکت خدمات انفورماتیک): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲,۰۴۱ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۴% و پوشش ۶ماهه ۵۴% مبلغ ۱۰۹۷ ریال می باشد.

نماد:کپشیر(شرکت پشم شیشه ایران): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۶۷,۱۴۰ میلیون ریال مبلغ ۹۰۸ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۱۵% مبلغ ۱۳۲ ریال می باشد. 

 
نماد:شکربن(شرکت کربن ایران):
  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۵۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۱% و پوشش ۶ماهه ۱۶% مبلغ ۲۴ ریال می باشد.

نماد:وصنا(شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران): این شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۷ ریال سود شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۵% افت داشته است.این شرکت براساس عملکرد ۹  ماهه برای سال مالی منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۹۲ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.


نماد:حریل(شرکت ریل پرداز سیر):
ریل پرداز سیر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۷۸% رشد داشته است.این شرکت براساس عملکرد ۶  ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ را ۶۶% پوشش داده است.


نماد:حسینا(شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا):
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۰۶۸ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳% افت داشته است.این شرکت براساس عملکرد   ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ را ۴۸% پوشش داده است.


نماد:ثمسکن(شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن):
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱   با سرمایه ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۱۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی ۵% و پوشش ۹ماهه ۳% مبلغ ۳ ریال می باشد.


نماد:فرآور(شرکت فرآوری مواد معدنی ایران):
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۳۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۲۴۱۰% و پوشش ۶ماهه ۷۷% مبلغ ۳۴۰ ریال می باشد.

نماد:رکیش(شرکت کارت اعتباری ایران کیش): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۰۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۶ماهه ۵۳% مبلغ ۲۶۷ ریال می باشد. 

 
نماد:فولاد(شرکت فولاد مبارکه اصفهان):
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۳۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت ۱% و پوشش ۶ماهه ۶۰% مبلغ ۸۳ ریال می باشد.


نماد:خکاوه(شرکت سایپا دیزل):
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  با سرمایه ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و شناسایی۶۸۲ ریال زیان در ۶ماهه.

نماد:سکارون(شرکت سیمان کارون): آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ درمحل قانونی شرکت، واقع در تهران بلوار میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالیف کوی نیکنام پلاک ۸ برگزار میگردد.دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره می باشد.

نماد:خبهمن(شرکت گروه بهمن): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۵,۰۷۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۳۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی ۳۰% و ۴ ریال زیان در ۶ماهه.

نماد:غبشهر(شرکت صنعتی بهشهر): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۱۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش ۹ماهه ۷۰% مبلغ ۲۹۳ ریال می باشد.      

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

این نوشته در اخبار ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.