موتورى براى دوست داران فیلم هاى بیگانه

بیگانه ای روی زمین

اگر سرى

فیلم هاى بیگانه (Alien)

را دیده باشید، با دیدن عکس مطلب متوجه کل ماجرا مى شوید.

ظاهرا آقاى رونگروجنا اهل بانکوک این نوع موتورها را طراحى و به فروش عمومى مى رساند. فقط اگر سوار آنها شدید مواظب گردن تان باشید. زیرا هنگام تصادف خارهاى جلوی موتور به راحتى سر از تن راننده جدا مى کند.

البته یک تصادف تراژیک و باکلاس آدم را بیشتر به یاد فیلم هاى بیگانه مى اندازد!

ادامه مطلب

فید نارنجی